Regulamin Sklepu

Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu: CyfroweHistorie.pl  

Niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe świadczone odpłatnie przez Dostawcę. Przed dokonaniem płatnego zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu dostępnego pod adresem https://cyfrowehistorie.pl/regulamin-sklepu
 1. Płatne Treści cyfrowe są świadczone przez RAND Rafał Szymczak, z siedzibą w Warszawie, Nowolipki 6a/3 00-153 Warszawa. NIP: 5341265624, KRS: 011796223, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do CIDG, e-mail: info@cyfrowehistorie.pl   (dalej jako: „Dostawca”)
 2. Dostawca informuje, że posiada status przedsiębiorcy, a do umowy zawartej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
 3. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej info@cyfrowehistorie.pl  
 4. Przez „Treści cyfrowe” rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej jako Dostępy czasowe.
 1. Treści cyfrowe są świadczone w ramach strony www.cyfrowehistorie.pl oraz mogą być świadczone za pomocą aplikacji mobilnej.
 2. Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w Serwisie i spełniają wymagania określone w Regulaminie Serwisu https://cyfrowehistorie.pl/regulamin-sklepu/. Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 3. W ramach świadczenia przez Dostawcę płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość korzystania z Dostępu czasowego – w ramach którego Użytkownik uzyskuje otwarty dostęp do wszystkich Artykułów przez czas, na który wykupił dostęp. 
 4. Użytkownik korzysta z serwisu na własny użytek i nie jest uprawniony do przekazywania danych umożliwiających korzystanie osobom trzecim (za wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 
 5. Wykupienie danego rodzaju Dostępu jest możliwe po wejściu na podstronę, na którą Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w odnośnik znajdujący się pod materiałami zamieszczonymi na stronie, pod poszczególnymi Artykułami zamieszczonymi na stronie www.cyfrowehistorie.pl lub poprzez kliknięcie w link umożliwiający zakup dostępu. Zamówienie Treści cyfrowych w ramach Dostępu czasowego następować będzie na odpowiednich podstronach serwisu www.cyfrowehistorie.pl gdzie znajdować się będzie ich szczegółowy opis, w tym – w przypadku Treści cyfrowych – funkcjonalności oraz interoperacyjności.
 6. Użytkownik ma możliwość wykupienia Dostępu czasowego na zdefiniowane przez Dostawcę okresy czasu, które będą wskazane na stronie umożliwiającej wykupienie Dostępu. Umowa o świadczenie Treści cyfrowych zostaje wówczas zawarta na czas określony, w zależności od wybranej opcji.
 7. Wraz z uzyskaniem Dostępu Użytkownik otrzyma status „otwarty” na zdefiniowany czas.
 8. W przypadku gdy Użytkownik wykupi kolejny Dostęp czasowy, w czasie trwania już wykupionego, ulega on automatycznemu przedłużeniu o okres czasu odpowiadający długości kolejnego wykupionego dostępu, w ramach limitu maksymalnej długości wykupionego Dostępu czasowego ustalonego przez Dostawcę. 
 9. W przypadku Dostępu czasowego do Treści cyfrowych. Jednoczenie z opłaceniem Dostępu będzie miał możliwość skorzystania z nich w momencie zarejestrowania płatności, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 2 poniżej. Przed zawarciem umowy Użytkownik otrzyma informacje, w jaki sposób uzyska dostęp, i będzie mógł skorzystać z Treści cyfrowych  w ramach Dostępu czasowego.
 1. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych oraz Towarów płatnych są wyszczególnione na podstronach umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik pozna całkowitą cenę za dany rodzaj dostępu przed wyrażeniem woli związania się umową.
 2. W przypadku zmiany cen Treści cyfrowych, polegających na ich obniżeniu, sprzedawca umieszcza informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej i/lub Towaru Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji.   
 4. Zamówienie płatnych Treści cyfrowych i/lub Towarów uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych i. W momencie zaznaczenia opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (np. Dostęp czasowy).
 5. Po zaznaczeniu opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. W przypadku dokonywania opłaty za powtarzalne Treści cyfrowe lub Towary Użytkownik będzie miał możliwość wyboru płatności tradycyjnej lub cyklicznej. 
 6. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążaniu karty płatniczej Użytkownika w terminach i kwotach określonych w zamówieniu. W przypadku wyboru metody płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie przez Dostawcę karty płatniczej ceną za kolejne okresy rozliczeniowe. Użytkownik ma prawo rezygnacji z płatności cyklicznej poprzez złożenie rezygnacji za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika w Serwisie. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wyboru płatności kartą – pięć dni). Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych. 
 8. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zwaną dalej „Operatorem Płatności”, prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.
 9. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.
 10. Płatność za pośrednictwem PayU jest jedyną akceptowaną formą zapłaty za Treści cyfrowe.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku Treści cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie na adres Dostawcy, wskazany powyżej.
 1. Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych Treści cyfrowych mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tygodnikpowszechny.pl. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres oraz opcjonalnie nazwę użytkownika.
 4. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez RAND Rafał Szymczak, z siedzibą w Warszawie, Nowolipki 6a/3 00-153 Warszawa. NIP: 5341265624, KRS: 011796223, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do CIDG
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych i Towarów poprzez stronę cyfrowehistorie.pl zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisów oraz w celu marketingowym administratora danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych w zakresie dostępu do płatnych treści cyfrowych oraz sprzedaży Towarów jest  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: r.o.d.o.) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie przetwarzania danych do celów marketingowych art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest reklamowanie i sprzedaż usług własnych.
 4. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, przez czas realizacji umowy oraz w okresie przedawnienia roszczeń. 
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane nie podlegają profilowaniu.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. Treści cyfrowych.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw Użytkownika wskazanych powyżej, można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem mailowymwww.cyfrowehistorie.pl.
 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.

2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 14- dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy objętej zmienionym regulaminem w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu lub przy pierwszym logowaniu po dokonaniu zmian w Regulaminie.

3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych lub Towarów, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.

5. Komunikacja z Użytkownikami będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail Użytkownika, w tym w szczególności w ten sposób Dostawca będzie przesyłał potwierdzenia zawarcia umowy oraz otrzymania oświadczenia o zgodzie na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Treści cyfrowych.

6. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisów dostępnego pod adresem cyfrowehistorie.pl/regulamin-serwisu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 15 pażdziernika 2023 r.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: T, e-mail

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.