Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest RAND Rafał Szymczak reprezentowany przez Rafała Szymczaka, mający siedzibę w Warszawie, przy ulicy Nowolipki 6a/3 00-153 Warszawa e-mail: info@CyfroweHIstorie.pl, tel. 504 135 721

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail info@CyfroweHistorie.pl, tel. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu Świadczenia usług cyfrowych oraz w celu działań informacyjno-promocyjnych.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, w tym do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2916 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RAND Rafał Szymczak reprezentowany przez Rafała Szymczaka, mający siedzibę w Warszawie, przy ulicy Nowolipki 6a/3 00-153 Warszawa e-mail: info@CyfroweHIstorie.pl, tel. 504 135 721

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@CyfroweHIstorie.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawieobowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym napodstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administratorzawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celówwymienionych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

7.Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do rozpowszechnienia do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływana zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lubzawarta między stronami umowa, podanie przez Pana/Pani danych osobowych jestobowiązkowe.

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawaneprofilowaniu.

Warszawa, dnia 10 października 2023 roku

Arrow

Design Team Manager

Managed a diverse team of designers, implementing design thinking methodologies and contributing to successful design projects.

Brackets

Chief Design Officer

Co-founded a startup, led the design team, and played a crucial role in the company’s acquisition by Parenthesis.

Design Conference, 2019
Designing Teams
San Jose, CA

Design x Mental Health, 2020
Speaking Out
San Francisco, CA

Impact for Growth, 2021
Building Compatible Teams
San Francisco, CA

Emma is always available for side collaborations and talks worldwide. If you want to chat about design, books, wine, or anything else, don’t hesitate in reaching out.

hello@mygroovydomain.com
+61 000 000 000

Instagram
Twitter